nazwa dokumentu: Nr XVII/120/16 z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Brzostek

UCHWAŁA Nr XVII/120/2016

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 9 maja 2016 roku

 

 

w sprawie przyjęcia Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Brzostek

 

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 7 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się  ,,Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Brzostek.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w Gminie Brzostek.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 9 Maja 2016
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 9 Maja 2016