nazwa dokumentu: Nr XVII/121/16 z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Zawadka Brzostecka

  

Uchwała Nr XVII/121/16

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 9 maja 2016 roku

 

 

w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Zawadka Brzostecka

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Zatwierdza się przyjętą Uchwałą Zebrania Wiejskiego wsi Zawadka Brzostecka „Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Zawadka Brzostecka” w brzmieniu, jak załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 9 Maja 2016
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 9 Maja 2016