nazwa dokumentu: Nr XVIII/124/16 z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku za 2015 rok

Uchwała Nr XVIII/124/16

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 15 czerwca 2016 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku za 2015 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446) i art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2013.330) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury – Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku za 2015 rok, stanowiące załącznik do uchwały.
  2. Wynik finansowy – strata w wysokości  25 476,29 zł  należy pokryć z funduszu jednostki.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku oraz Kierownikowi Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 15 Czerwca 2016
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 15 Czerwca 2016