nazwa dokumentu: Nr XVIII/126/16 z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Brzostkutwierdzenia spra

 

Uchwała Nr XVIII/126/16

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 15 czerwca 2016 roku

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Brzostku

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz.446) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013.267) – Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1

Po rozpatrzeniu skargi na działania Burmistrza Brzostku złożonej przez Okręgową Izbę Lekarską w Rzeszowie i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzostku w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada Miejska w Brzostku uznaje skargę za nieuzasadnioną z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzostku do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 15 Czerwca 2016
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 15 Czerwca 2016