nazwa dokumentu: Nr XIX/130/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwaly budżetowej na 2016 r. Nr XIII/86/15 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr XIX/130/16
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 28 czerwca 2016 roku

 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XIII/86/15 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2015 roku.

 

                Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i „ lit. „i”, oraz pkt.10, art. 60 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 239,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) – Rada Miejska w Brzostku uchwala, co  następuje:

 

§  1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok w następujący sposób:

 

  1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 210.493,88 jak Tabela Nr 1 do uchwały.
  2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1.417.361,00 jak Tabela Nr 2 do uchwały.
  3. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 51.823.782,12 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 1.369.844,12 zł i dochody bieżące w wysokości 50.453.938,00 zł.

 

§   2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok w następujący sposób:

 

  1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 827.703,88 zł jak Tabela Nr 3 do uchwały.
  2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy jak Tabela Nr 4 do uchwały.
  3. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę 54.204.582,12 zł.
  1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 46.985.470,24 zł.
  2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7.219.111,88 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.219.111,88 .

     

§   3.  1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 2.380.800,00 zł (po zmianach), który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a)       kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.149.297,84 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy Brzostek”,

b)       wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.231.502,16 zł.

2.  Określa się przychody budżetu (po zmianach) w łącznej kwocie 5.280.800,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.900.000,00 zł, jak Tabela Nr 5 załączona do uchwały.

3. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)   pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.300.000,00 zł,

3)   wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1.149.297,84 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy Brzostek"

§  4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 28 Czerwca 2016
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 28 Czerwca 2016