nazwa dokumentu: Nr XIX/132/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Brzostek darowizny działki polożonej w Zawadce Brzosteckiej, z przeznaczeniem pod regulacje istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej

Uchwała Nr XIX/132/16

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 28 czerwca 2016 roku

 

w sprawie przyjęcia na rzecz  Gminy Brzostek darowizny działki położonej w Zawadce Brzosteckiej, z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej.

 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) i art. 13 ust. 1  w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. 2015 poz. 1774 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Brzostku – Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Postanawia się przyjąć na rzecz Gminy Brzostek darowiznę działki położonej w Zawadce Brzosteckiej oznaczonej numerem ewidencyjnym 178/5 o powierzchni 0,0039 ha, objętej KW Nr RZ1D/00062139/2, stanowiącej własność osoby fizycznej,

z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania  drogi gminnej.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 28 Czerwca 2016
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 28 Czerwca 2016