nazwa dokumentu: Nr XX/133/16 z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

 

UCHWAŁA Nr XX/133/16

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 14 lipca 2016 roku

 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XIII/86/15 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2015 roku.

 

                Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i „ lit. „i”, oraz pkt.10, art. 60 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 239,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) – Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 §  1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok w następujący sposób:

  1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 53.891,13 jak Tabela Nr 1 do uchwały.
  2. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 52.197.973,25 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 1.379.820,25 zł i dochody bieżące w wysokości 50.818.153,00 zł.

 

§   2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok w następujący sposób:

  1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 53.891,13 zł jak Tabela Nr 2 do uchwały.
  2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy jak Tabela Nr 3 do uchwały.
  3. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę 54.578.773,25 zł.
  4. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 47.231.270,24 zł.
  5. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7.347.503,01 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.347.503,01.

     

        §  3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

        §  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 14 Lipca 2016
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 14 Lipca 2016