nazwa dokumentu: Nr XX/134/16 z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

UCHWAŁA Nr XX/134/16

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 14 lipca 2016 roku

 

 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „c” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 89 ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) – Rada Miejska w Brzostku uchwala,  co następuje:

§ 1.

Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt w kwocie 2.300.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 2.

  1. Spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych gminy z tytułu podatku od nieruchomości w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku.
  2. Obsługa zadłużenia nastąpi z dochodów własnych gminy.
  3. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w gminie.

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 14 Lipca 2016
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 14 Lipca 2016