nazwa dokumentu: Zarządzenie nr 88/16 z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017&#

Zarządzenie Nr 88/16

Burmistrza Brzostku
z dnia 25 sierpnia 2016 roku

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”

 

Zgodnie z art. 5a. ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 239 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 446 oraz uchwały Nr XLIII/307/10 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Brzostku zarządza co następuje:

§1.

1. Uruchamiam procedurę, której przedmiotem jest przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.”

2. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 26 sierpnia 2016 roku do 8 września 2016 roku.

3. Konsultacje polegają na wyrażeniu pisemnej opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu programu, o którym mowa w ust 1.

4. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Brzostek.

5. Projekt „Programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

6. Wersja papierowa programu dostępna jest w biurze nr 14 Urzędu Miejskiego w Brzostku od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

7. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Bernadeta Chajec- młodszy referent ds. organizacyjnych

§ 2

1. Zgłaszane uwagi i opinie dokumentowane są w formie formularza konsultacyjnego, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Wypełnione formularze można składać bezpośrednio w sekretariacie lub biurze nr 14 Urzędu Miejskiego w Brzostku (w godzinach pracy urzędu) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2016 roku do godziny 1530.

3. Z przeprowadzonych konsultacji osoba odpowiedzialna za ich przeprowadzenie sporządza sprawozdanie i przedstawia je Burmistrzowi Brzostku.

4. Wyniki konsultacji publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzostek.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 
informacje wprowadził:Grzegorz Kudacz
informacje wytworzył:Grzegorz Kudacz
data dodania: 25 Sierpnia 2016
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Grzegorz Kudacz / 25 Sierpnia 2016