nazwa dokumentu: Nr XXIII/157/16 z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizacje zadania własnego Powiatu

Uchwała Nr XXIII/157/16

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 16 listopada 2016 roku

 

 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu.

 

Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 885 z późn.  zm.) oraz art.10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

1. Gmina Brzostek udziela Powiatowi Dębickiemu, pomocy finansowej na realizację zadań własnych Powiatu pod nazwą: 

1) "Remont drogi powiatowej Nr 1322R Brzostek-Opacionka w km 1+567 - 3+677" w kwocie 200.000,00 zł,

2) "Remont drogi powiatowej Nr 1231R Brzostek-Skurowa gr. powiatu - Błażkowa w km 0+565 - 1+100 " w kwocie 150.000,00 zł,

3) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1322R Brzostek-Opacionka - budowa chodnika w km 0+377 - 1+500" w kwocie 300.000,00 zł,

 

2. Na realizację zadań wymienionych w ust. 1 przeznacza się w projekcie budżetu 2017 roku, środki finansowe w wysokości 650.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 

§ 2.  

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Dębickim, a Gminą Brzostek.

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 16 Listopada 2016
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 16 Listopada 2016