nazwa dokumentu: Nr XXIII/158/16 z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brzostek w 2017 roku

UCHWAŁA Nr XXIII/158/16
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 16 listopada 2016 roku

 

 

w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brzostek w 2017 roku

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt.8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 617) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów ogłoszoną na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku (Monitor Polski  z  2016 r., poz. 993) z kwoty 52,44 zł za 1 dt do kwoty  36,00 zł za 1 dt przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brzostek w 2017 roku.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia i ma zastosowanie poczynając od roku podatkowego 2017.

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 16 Listopada 2016
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 16 Listopada 2016