nazwa dokumentu: Nr XXIII/160/16 z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Brzostek do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie

Uchwała Nr XXIII/160/16

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 16 listopada 2016 roku

 

w sprawie:  powierzenia  Gminie Miasta Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu gminy Brzostek do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie

 

Na podstawie art.10  i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446)  Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Brzostek, a Gminą Miastem Rzeszów w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym dowiezionych z terenu Gminy Brzostek oraz sprawowania opieki nad tymi osobami do czasu ich wytrzeźwienia przez Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie, w 2017 roku.

2. Na realizację zadania przeznacza się w budżecie 2017 roku, środki finansowe w wysokości  3.000,00 zł  (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

 

§ 2. Szczegółowe warunki powierzenia zadania i zasady rozliczenia środków określone zostaną w porozumieniu pomiędzy Gminą Miasta Rzeszów, a Gminą Brzostek.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 16 Listopada 2016
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 16 Listopada 2016