nazwa dokumentu: Nr XXIII/161/16 z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej \\

UCHWAŁA Nr XXIII/161/16

RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU

z dnia 16 listopada 2016 roku

 

w sprawie likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej „Gminy Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku” i utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Brzostku” oraz nadania jej statutu.

           

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h, art. 10a pkt 1, art. 10b, ust.1 i 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016 r, poz. 446) oraz art.12 ust.1 pkt 2, ust. 3,6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) – Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§1. 1. Z dniem 31 grudnia 2016 r. likwiduje się samorządową jednostkę organizacyjną pod nazwą Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku.

2. Czynności związane z likwidacją należy przeprowadzić do dnia 31 grudnia 2016 r.

 

§ 2. Czynności likwidacyjne obejmują przede wszystkim:

1/ przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, w tymustalenienależności i zobowiązań oraz stanu środków obrotowych majątku trwałego znajdującego się w użytkowaniu jednostki budżetowej.

2/ zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości na dzień 31 grudnia 2016 r.

3/ sporządzenie bilansu zamknięcia jednostki budżetowej na dzień 31 grudnia 2016 r.

4/ zgłoszenie likwidacji do odpowiednich instytucji.

 

§ 3.1. Z dniem 1 stycznia 2017 r. tworzy się jednostkę Centrum Usług Wspólnych w Brzostku.

2. Mienie zlikwidowanej jednostki Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku  w dniu likwidacji przechodzi na rzecz Centrum Usług Wspólnych w Brzostku.

3. Podstawą przekazania będzie przeprowadzona inwentaryzacja majątku likwidowanej jednostki.

 

§ 4. 1. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Centrum Usług Wspólnych  w Brzostku.

2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych jednostki według stanu na dzień likwidacji podlegają wpłacie na rachunek bankowy budżetu  Gminy Brzostek.

 

§ 5.  1. Pracownicy likwidowanej jednostki - Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku na podstawie art.23¹ Kodeksu pracy stają się z dniem 1 stycznia 2017 r. pracownikami nowo utworzonej jednostki – Centrum Usług Wspólnych w Brzostku.

2. Dokumentację zlikwidowanego Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku przejmuje Centrum Usług Wspólnych w Brzostku.

 

§ 6. Nadaje się dla Centrum Usług Wspólnych w Brzostku statut w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 16 Listopada 2016
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 16 Listopada 2016