nazwa dokumentu: Nr XXIII/162/16 z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie okreslenia wysokosci i zasad udzielania oraz rpzliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Brzostek

Uchwała Nr XXIII/162/16

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 16 listopada 2016 roku

 

w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Brzostek

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., poz. 157) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Określa się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Brzostek dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na obszarze Gminy Brzostek w kwocie 100 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pobytu dziecka.

2. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej przez Gminę Brzostek i podmiot prowadzący klub dziecięcy.

§ 2. 1. Dotacji celowej udziela się na okres jednego roku budżetowego na wniosek podmiotu prowadzącego klub dziecięcy.

2. Dotacja może być przeznaczona na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych w tym; gry i zabawy stymulujące rozwój dziecka, rytmika, nauka w formie zabawy, zajęcia manualno-plastyczne.

3. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Urzędu Miejskiego w Brzostku nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, z zastrzeżeniem § 5.

4. Do wniosku o przyznanie dotacji należy dołączyć statut oraz regulamin organizacyjny klubu dziecięcego.

5. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. 1. Dotację celową przekazuje się w ratach miesięcznych w terminie do ostatniego dnia miesiąca którego dotyczy wniosek, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.

2. Warunkiem przekazania dotacji w terminie określonym w ust. 1 jest dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Brzostku w terminie do dnia 10 każdego miesiąca informacji o liczbie dzieci objętych opieką wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, którego dotyczy płatność.

3. W przypadku nie złożenia informacji w terminie wskazanym w ust. 2, dotacja celowa zostanie przekazana w ciągu 7 dni od złożenia informacji. Wysokość dotacji należnej za dany miesiąc stanowi iloczyn liczby dzieci i kwoty, o której mowa w § 1

ust. 1.

4. Wzór informacji, o której mowa w ust. 2 stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, w którym została udzielona dotacja, przedłożyć roczne rozliczenie dotacji.

2. Niewykorzystana lub pobrana w nadmiernej wysokości kwota dotacji podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

3. Dotacje celową należy wykorzystać w danym roku budżetowym.

4. Podmioty kończące swą działalność w trakcie trwania roku udzielania dotacji zobowiązane są do złożenia rozliczenia z wykorzystania dotacji za okres od początku roku do dnia zakończenia działalności w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności.

5. Wzór rocznego rozliczenia dotacji celowej stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5.  Warunkiem przyznania dotacji na rok 2017 jest złożenie wniosku, o którym mowa w §2 ust. 1 w terminie 15 dni od wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 16 Listopada 2016
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 16 Listopada 2016