nazwa dokumentu: Nr XXIII/164/16 z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Brzostek na lata 2017-2021

Uchwała Nr XXIII/164/16

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 16 listopada 2016 roku

 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Brzostek na lata 2017 - 2021

 

 

           

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2016, poz.446) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 487) – Rada Miejska w Brzostku u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na lata 2017 - 2021, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w Gminie Brzostek.

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 16 Listopada 2016
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 16 Listopada 2016