nazwa dokumentu: Nr XXIII/165/16 z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzostek na lata 2017-2021

 

Uchwała Nr XXIII/165/16

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 16 listopada 2016 roku

 

 

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzostek na lata 2017 - 2021.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 10 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 224) – Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

§ 1.  Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzostek na lata 2017 – 2021, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w Gminie Brzostek.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 16 Listopada 2016
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 16 Listopada 2016