nazwa dokumentu: Nr XXXVI/246/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad budżet 2009 roku

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/246/2009
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 24 listopada 2009 roku
 

 

w sprawie: upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad budżet 2009 r. dotyczącego projektu pn. "Poprawa poziomu bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Brzostek i Nawsie Brzosteckie - Gmina Brzostek". 

                Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. „e” art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. , Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r., Nr 52, poz. 420) – Rada Miejska w Brzostku uchwala, co  następuje: 

§ 1.

Podejmuje się zobowiązanie do zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. "Poprawa poziomu bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Brzostek i Nawsie Brzosteckie - Gmina Brzostek" w kwocie 1.400.000,00 zł  ponad budżet  z 2009 r. 

§ 2.

Zadanie określone w § 1 będzie zgłoszone do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W przypadku wyboru do dofinansowania  poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 85%. 

§ 3.

Źródłem finansowania zobowiązań będą dochody własne  z 2010 r. z tytułu podatku od nieruchomości. 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych w gminie Brzostek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
data dodania: 27 Listopada 2009
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 26 Listopada 2009