nazwa dokumentu: Nr XXIV/166/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XIII/86/15 z dnia 30.12.2015r.

UCHWAŁA Nr XXIV/166/16
Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 29 grudnia 2016 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XIII/86/15 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2015 roku.

 

                Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i „ lit. „i”, oraz pkt.10, art. 60 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) – Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§  1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 518.351,00 jak Tabela Nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 305.718,00 jak Tabela Nr 2 do uchwały.

3. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 54.168.500,70 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 1.558.270,25 zł i dochody bieżące w wysokości 52.610.230,45 zł.

 

§   2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 212.633,00 zł jak Tabela Nr 3 do uchwały.

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę 56.549.300,70 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 48.783.090,89 zł.

4. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7.766.209,81 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.766.209,81.

     

        §  3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

        §  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 29 Grudnia 2016
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 29 Grudnia 2016