nazwa dokumentu: Nr XXIV/167/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do wspólnej realizacji przez Gminę Brzostek Projektu pn.\\

UCHWAŁA Nr XXIV/167/16
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 29 grudnia 2016 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do wspólnej realizacji przez Gminę Brzostek Projektu pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  2016r. poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 28a ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2016 r. poz. 383 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Rada Miejska w Brzostku zgłasza wolę przystąpienia do Projektu pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno”, zwanego dalej „Projektem”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, III osi priorytetowej Czysta Energia, działania 3.1 Rozwój OZE.
 2. Projekt realizowany będzie przez Gminę Pilzno, jako Partnera wiodącego Projektu wraz z następującymi Partnerami Projektu:

1)    Gmina Brzostek,

2)    Gmina Czarna.

 1. Projekt obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na domach prywatnych na terenie Gmin uczestniczących w Projekcie.
 2. Planowany termin realizacji Projektu: lipiec 2017 r. – 31.12.2018 r.
 3. Planowana wartość Projektu: 15,5 mln zł, w tym dofinansowanie: 70% wydatków kwalifikowanych. Każda z Gmin uczestniczy w Projekcie w 1/3 wartości Projektu ogółem.
 4. Projekt realizowany będzie pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków, o których mowa w ust. 1.
 5. Gmina Brzostek udzieli Związkowi Gmin Dorzecza Wisłoki pełnomocnictwa w zakresie niezbędnym do należytej realizacji zadania obejmującego przygotowanie, przeprowadzenie i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla Projektu.


  § 2
 1. Zasady funkcjonowania partnerstwa oraz zasady współpracy Gminy Brzostek oraz Partnerów Projektu wskazanych w § 1 ust. 2 określone zostaną w Umowie partnerskiej stanowiącej załącznik do dokumentacji aplikacyjnej.
 2. Upoważnia się Burmistrza Brzostku do podpisania Umowy partnerskiej.
 3. Wyraża się zgodę na pełnienie przez Gminę Pilzno funkcji Lidera Projektu i reprezentowania Gminy Brzostek oraz Gminy Czarna wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją Projektu, w tym do zawarcia w imieniu  i na rzecz Gmin Partnerskich Umowy o dofinansowanie Projektu.

  § 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 29 Grudnia 2016
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 29 Grudnia 2016