nazwa dokumentu: Nr XXIV/168/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2017 rok

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZOSTEK
Nr XXIV/168/16  Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 29 grudnia 2016 roku

            Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit „d”, lit. „i”, pkt 10 i art. 51 ust. 2,  art. 60 ust. 1 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1.Określa się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 56.075.129,00 zł, jak Tabela Nr 1 załączona do uchwały.

2.    Dochody budżetu gminy obejmują dochody bieżące w kwocie 53.186.069,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.889.060,00 zł.

§ 2. Określa się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 56.424.366,00 zł, jak Tabela Nr 2 załączona do uchwały.

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 49.300.582,00 zł, w tym:

1)  wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 24.930.525,00 zł, z czego:

a)  wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.702.753,00 zł,

b)  wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7.227.772,00 zł,

2)  dotacje na zadania bieżące – 3.196.527,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.108.530,00 zł,

4) wydatki na obsługę długu publicznego – 240.000,00 zł,

5) wydatki na przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, tj.: przedsięwzięcie finansowane z wydatków bieżących w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy obszar tematyczny "Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska" Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy Brzostek" w kwocie 12.368,00 zł,(dział 900, rozdział 90005).

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7.123.784,00 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.123.784,00 zł; z czego przeznacza się na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:

1)   wydatki w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy obszar tematyczny "Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska" na Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy Brzostek" w kwocie 388.432,00 zł (dział 900, rozdział 90005), wydatki te obejmują przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 cytowanej ustawy.

2)  wydatki w ramach "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzostek na lata 2015-2020" w 2017 roku na realizację następujących zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacje szkół znajdujących się na terenie gminy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

a) "Termomodernizacja budynku szkoły w Grudnej Górnej"w kwocie 337.049,00 zł (dział 900, rozdział 90005), wydatki te obejmują przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 cytowanej ustawy,

b) "Wymiana instalacji c.o. wraz z kotłem, remont kotłowni w szkole podstawowej w Brzostku"w kwocie 573.664,00 zł (dział 900, rozdział 90005), wydatki te obejmują przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4  cytowanej ustawy.

3)  wydatki w ramach projektu "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nalata 2014-2020" na zadania:

a) "budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie" w kwocie 40.000,00 zł (dział 900, rozdział 90001), wydatki te obejmują przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4  cytowanej ustawy,

b) "budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Ostafińskiego i Węgierskiej w Brzostku" w kwocie 40.000,00 zł (dział 900, rozdział 90001), wydatki te obejmują przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4  cytowanej ustawy,

c) "budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Polna, Szkotnia, Przedmieście, 11-go Listopada w Brzostku" w kwocie 44.968,00 zł (dział 900, rozdział 90001), wydatki te obejmują przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4  cytowanej ustawy.

4)  wydatki na przedsięwzięcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Gospodarka wodno-ściekowa"na zadania:

a) "budowa sieci wodociągowej w Woli Brzosteckiej" w kwocie 200.000,00 zł (dział 400, rozdział 40002), wydatki te obejmują przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4  cytowanej ustawy,

b) "budowa oczyszczalni ścieków przy szkole w Kamienicy Górnej" w kwocie 150.000,00 zł (dział 900, rozdział 90001), wydatki te obejmują przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 cytowanej ustawy.

5)  wydatki na przedsięwzięcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturalnego, działanie 4.4 Kultura, na zadanie pod nazwą "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku usługowego (Urzędu Miejskiego w Brzostku) wraz z przebudową sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na działkach oznaczonych nr ewid. gr. 809, 804 w miejscowości Brzostek" w kwocie 400.000,00 zł (dział 750, rozdział 75023) wydatki te obejmują przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 cytowanej ustawy.

 § 3 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 349.237,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 349.237,00 zł.

2. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.898.534,84 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.549.297,84 zł, jak Tabela Nr 3 załączona do uchwały.

3. Określa się przychody pochodzące z kredytów na finansowanie planowanego deficytu gminy w kwocie 1.498.534,84 zł, tj. w kwocie większej niż planowany deficyt budżetu w kwocie 349.237,00 zł, jako skutek zaplanowania dochodów przeznaczonych na spłatę długoterminowego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy Brzostek".

4.   Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2)  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.498.534,84 zł,

3)  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.400.000,00 zł.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 93.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 157.000,00 zł na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego i rezerwę celową w kwocie 575.000,00 zł na wydatki oświatowe w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

§ 5. Wyodrębnia się w budżecie gminy Brzostek na 2017 rok dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 18.515.256,00 zł, jak załączona Tabela Nr 4 do uchwały.

§ 6.  1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy Brzostek, wynikające z odrębnych ustaw tj.: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.), przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r., poz. 224 z późn. zm.).

2.    Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy o których mowa w ust. 1 określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 137.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł, jak załączona Tabela Nr 5 do uchwały.

 

§ 7. Określa się wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego tj.:

  1. Wydatki na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Starostwa Powiatowego w Dębicy na realizację:

a) zadań własnych (bieżących) Powiatu pod nazwą "Remont drogi powiatowej Nr 1322R Brzostek-Opacionka w km 1+567 - 3+677" w kwocie 200.000,00 zł oraz "Remont drogi powiatowej Nr 1231R Brzostek-Skurowa gr. powiatu - Błażkowa w km 0+565 - 1+100 " w kwocie 150.000,00 zł,

b) zadań własnych (majątkowych) Powiatu pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1322R Brzostek-Opacionka - budowa chodnika w km 0+377 - 1+500" w kwocie 300.000,00 zł oraz "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek-Smarżowa 3+440 - 11+232" w kwocie 470.000,00 zł.

2. Wydatki na dotację celową na powierzenie Gminie Miasta Rzeszów zadania własnego gminy w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu gminy Brzostek w kwocie 3.000,00 zł.

 

§ 8.  1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy Brzostek, wynikające z odrębnych ustaw tj. dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane na podstawie ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), przeznacza się na realizację zadań gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie.

2.    Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy o których mowa w ust. 1, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na łączną kwotę – 850.000,00 zł, jak Tabela Nr 6, załączona do uchwały.

 

§ 9.  1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy Brzostek, wynikające z odrębnych ustaw tj. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pobierane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  -  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.), przeznacza się na realizację  zadań gminy z zakresu ochrony środowiska.

2.    Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy o których mowa w ust. 1 określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska w kwocie 8.000,00 zł, oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 8.000,00 zł, jak Tabela Nr 7 załączona do uchwały.

 

§ 10. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.186.408,00 zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 805.119,00 zł jak, załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Brzostku do:

  1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości do 1.000.000,00 zł,
  2. dokonywania zmian budżetu w granicach działu planu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  3. dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
  4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzostku.

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 29 Grudnia 2016
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 29 Grudnia 2016