nazwa dokumentu: Nr XXIV/169/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek na lata 2017-2020

UCHWAŁA Nr XXIV/169/16
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek.

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 446 z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1.  Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek na lata 2017-2020, stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Brzostku.

§ 2.  Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek na lata 2017-2020, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Brzostku, wprowadzając następujące zmiany w zakresie przedsięwzięć:

 1. Projekt pn. "instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy Brzostek", finansowany z udziałem środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, realizowany w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle przez Urząd Miejski w Brzostku.

1)       Zmienia się okres realizacji Projektu, wydłużając okres realizacji projektu do 2017 roku.

2)       Zmienia się całkowitą wartość projektu w wydatkach majątkowych, ustalając wartość projektu w wysokości 5.042.873,00 zł.

3)       Zmienia się limit wydatków majątkowych w 2017 r. zwiększając limit do kwoty 388.432,00 zł.

4)       Zmienia się całkowitą wartość projektu w wydatkach bieżących, ustalając wartość projektu w wysokości 36.580,00 zł.

5)       Zmienia się limit wydatków bieżących w 2017 r. zwiększając limit wydatków do kwoty 12.368,00 zł.

 

§ 3.  Dokonuje się zmian poprzez skreśleniez wykazu przedsięwzięć w wydatkach majątkowych wynikających z opracowanego "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzostek na lata 2015-2020" przewidzianego do realizacji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w związku z brakiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie z tych środków, następujących zadań:

1. Przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacje budynków przeznaczonych na lokale mieszkalne" planowane do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez Urząd Miejski w Brzostku.

1) Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2017 - 2018.

2) Całkowitą wartość przedsięwzięcia (udział własny) ustala się w wysokości 76.500,00 zł.

3) Ustala się limit wydatków majątkowych w kwocie 52.500,00 zł w 2017 roku i w kwocie 24.000,00 zł w 2018 roku.

2. Przedsięwzięcie pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych" planowane do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez Urząd Miejski w Brzostku.

1) Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2016 - 2018.

2) Całkowitą wartość przedsięwzięcia ustala się w wysokości 381.050,00 zł.

3) Ustala się limit wydatków majątkowych w kwocie 166.482,00 zł w 2017 roku, w kwocie 63.256,00 zł w 2018 roku.

3. Przedsięwzięcie pod nazwą "Oświetlenie uliczne, montaż lamp solarno-hybrydowych" planowane do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez Urząd Miejski w Brzostku.

1) Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2016 - 2020.

2) Całkowitą wartość przedsięwzięcia ustala się w wysokości  1.035.000,00 zł.

3)  Ustala się limit wydatków majątkowych w kwocie 210.000,00 zł w 2017 roku, w kwocie 200.000,00 zł w 2018 roku, w kwocie 300.000,00 zł w 2019 roku i w kwocie 275.000,00 zł w 2020 roku.

 

§ 4.  Wprowadza się nowe przedsięwzięcia w wydatkach majątkowych planowane do realizacji w latach 2017 - 2020 z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej tj.:

1. Projekt pn. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, gmina Tarnowiec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020" realizowany w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle przez Urząd Miejski w Brzostku obejmujący następujące zadania:

      1.1. "budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie",

     1.2.  "budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Ostafińskiego i Węgierskiej w Brzostku",

     1.3. "budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Polna, Szkotnia, Przedmieście, 11-go Listopada wBrzostku".

1) Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2016 - 2019.

2) Całkowitą wartość przedsięwzięcia ustala się w wysokości 4.609.400,00 zł.

3) Ustala się limit wydatków majątkowych w kwocie 124.968,00 zł w 2017 roku, oraz w kwocie 4.187.699,00 zł w 2018 roku.

2. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Gospodarka wodno-ściekowa" przez Urząd Miejski w Brzostkuobejmującenastępujące zadania:

2.1. "budowa sieci wodociągowej w Woli Brzosteckiej"

2.1. "budowa oczyszczalni ścieków przy szkole w Kamienicy Górnej"

 

1) Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2016 - 2018.

2) Całkowitą wartość przedsięwzięcia ustala się w wysokości 2.115.190,00 zł.

3) Ustala się limit wydatków majątkowych w kwocie 350.000,00 zł w 2017 roku, oraz w kwocie 1.700.000,00 zł w 2018 roku.

3. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturalnego, działanie 4.4 Kultura, zadanie pod nazwą "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku usługowego (Urzędu Miejskiego w Brzostku) wraz z przebudową sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na działkach oznaczonych nr ewid. gr. 809, 804 w miejscowości Brzostek" przez Urząd Miejski w Brzostku.

1) Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2016 - 2018.

2) Całkowitą wartość przedsięwzięcia ustala się w wysokości  1.400.000,00 zł.

3) Ustala się limit wydatków majątkowych w kwocie 400.000,00 zł w 2017 roku, w kwocie 955.580,00 zł w 2018 roku.

 § 5.  Określa się (po zmianach) wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek  wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się (po zmianach) przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7.  Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8.  Upoważnia się Burmistrza Brzostku do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty  6.933.279,00 zł  w 2018 r., oraz 90.000,00 zł w 2020 r.

§ 9.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/169/16 Rady

 Miejskiej  w Brzostku z dnia 29 grudnia 2016 roku

 

 

Objaśnienia przyjętych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2017 - 2020

 

 

Przyjmując zmiany w prognozowaniu dochodów Gminy Brzostek posłużono się założeniami makroekonomicznymi jakie zostały przyjęte przy opracowywaniu Projektu Budżetu Państwa na rok 2017, projektami uchwał Rady Miejskiej w sprawie podatków i opłat na 2017 rok, oraz zawartymi umowami i porozumieniami w sprawie realizacji programów i projektów współfinansowanych ze środków dotacyjnych z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej.

Dochody roku 2017 zostały wyszacowane na łączną kwotę 56.075.129,00 zł w tym dochody majątkowe zostały wyszacowane na kwotę 2.889.060,00 zł, a dochody bieżące na kwotę 53.186.069,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji na zadnia inwestycyjne przyjęto na podstawie zawartych umów tj.

- dotacja z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na projekt pod nazwą "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w kwocie  951.323,00 zł,

- dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 327.00,00 złustalono zgodnie z wyceną gruntów rolnych przeznaczonych do sprzedaży w kwocie 22.000,00 zł oraz ze sprzedaży gruntów budowlanych i zabudowanych 305.000,00 zł,

- planowana dotacja z budżetu państwa w kwocie 866.396,00 zł na przebudowę drogi gminnej w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie,

- planowana dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres II w 2017 r.  220.106,00 zł, a w 2018 roku 394.372,00 zł,

- refundacja poniesionych wydatków w ramach RPO WP na zrealizowane zadnie inwestycyjne pod nazwą "Termomodernizacja budynku oświatowego z przeznaczeniem na przedszkole w Brzostku" w kwocie 524.235,00 zł.

 

            Planowane dochody bieżące zostały przyjęte na rok 2017 na podstawie przedstawionych decyzji Wojewody Podkarpackiego i Dyrektora Biura Wyborczego - Delegatura w Rzeszowie, przekazanego przez Ministra Finansów projektu subwencji ogólnej dla gminy i projektu kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat zostały wyszacowane według projektów uchwał z uwzględnieniem obowiązujących zwolnień.

            W stosunku do przewidywanego wykonania planu 2016 roku, przyjęty plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyższy o 11,52%.  Istnieje ryzyko niezrealizowania dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych porównując do obecnego wykonania dochodów, niemniej jednak pozostałe dochody bieżące, które realizuje gmina są bardzo realistycznie oszacowane. Nie wprowadzono planu dochodów z tytułu wpływów z podatków lokalnych, co do których toczy się postępowanie egzekucyjne bądź zabezpieczono należności hipotecznie na majątku dłużników. Część dochodów z zaległych podatków na pewno zostanie zrealizowana, a wówczas będzie możliwość zwiększenia dochodów własnych, podobnie jak w roku bieżącym.

            Dochody bieżące w 2017 roku są mniejsze o kwotę 18.995,87 zł w stosunku do planowanego wykonania za III kwartał 2016 roku. Spadek projektowanych dochodów budżetu na 2017 rok wynika stąd, iż w 2016 roku gmina otrzymała z budżetu wojewody dotacje na dofinansowanie zadań bieżących takich jak: dożywianie dzieci w szkołach, stypendia szkolne i wyprawka szkolna, zwiększenie dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które to dotacje zostały pozyskane w ciągu 2016 roku, czego nie można zakładać przy projektowaniu budżetu na 2017 rok. Istotny wpływ na wysokość szacowanych dochodów ma projektowana subwencja ogólna na rok 2017, która w stosunku do roku 2016 jest wyższa tylko o 158.170,00 zł. Znacznie wyższe są natomiast planowane dotacje w 2017 roku na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zwłaszcza na wprowadzony w 2016 roku Rządowy Program Pomocy Rodzinie "500 plus", który spowodował wzrost dotacji w 2016 roku o kwotę około dziesięciu mln zł, a w 2017 roku o kwotę ponad jedenastu mln zł.

Prognozowane dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej w latach 2017 - 2020 są szacowane o 4,0 % wyższe (rok do roku) niż plan na rok 2017, ponieważ średnia wykonania dochodów z tytułu subwencji w latach, 2014, 2015, 2016 wykazuje wzrost o wskaźnik około 4,0 %, co sugeruje podobny wzrost kwoty subwencji w kolejnych latach.

 

Wysokość subwencji jest ściśle powiązana z wykonaniem dochodów gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych z lat poprzednich. Tak, więc wysokość subwencji ogólnej dla gminy na rok 2017 jest ustalana na podstawie dochodów wykazanych w sprawozdawczości Rb-27S i Rb-PDP za rok 2015. Wykonanie dochodów z tytułu podatków lokalnych w roku 2015 nie odbiega znacząco od przewidywanego wykonania na rok 2016, co pozwala prognozować, że dochody z subwencji w latach 2018-2020 są prawidłowo szacowane.Przy prognozowaniu dochodów z tytułu subwencji, można również posłużyć się wskaźnikiem tempa wzrostu gospodarczego, który jest szacowany na 3,8 %.

Przy prognozowaniu wydatków budżetowych posłużono się danymi z wykonania wydatków budżetu gminy z lat przeszłych, przewidywanym wykonaniem za rok 2016, wartościami wynikającymi z projektu budżetu państwa na 2017 rok i wskaźnikami makroekonomicznymi do budżetu państwa. Przyjęto założenie, że przy podjęciu odpowiednich działań efektywnościowych i racjonalizujących, dążyć będzie się do pokrycia strony wydatkowej stroną dochodową. W budżetowaniu na następne lata będzie się ograniczać dynamikę wydatków bieżących, a w szczególności związanych z zadaniami o charakterze fakultatywnym.

            Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyszacowano w 2017 roku na podstawie projektów planów finansowych złożonych przez poszczególne jednostki budżetowe przy aktualnym zatrudnieniu. Poziom tych wydatków znacznie zmieni się w styczniu 2017 roku po uruchomieniu rezerwy celowej, którą zaprojektowano w kwocie 575.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wyrównawczego dla nauczycieli za 2016 rok na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych, oraz po zatwierdzeniu planów dokształcania nauczycieli w 2017 roku.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego znacznie wzrosły w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 rok w związku z zaplanowaną inwestycją pod nazwą "Budowa archiwum na potrzeby urzędu miejskiego w Brzostku" na kwotę 400.000,00 zł. W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych nazwa zadania została zmieniona, a inwestycja została ujęta w wykazie przedsięwzięć jako "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku usługowego (Urzędu Miejskiego w Brzostku) wraz z przebudową sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na działkach oznaczonych nr ewid. gr. 809, 804 w miejscowości Brzostek".

 

W kolejnych latach planuje się zwiększenie wydatków inwestycyjnych w stosunku do obecnej prognozy, między innymi ze względu na zmianę nakładów i zmianę harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" oraz realizacją przedsięwzięcia wprowadzonego w ramach opracowanego "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzostek na lata 2015 - 2020" pod nazwą "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres II .

Ze względu na ograniczenia budżetowe oraz niemożność ubiegania się o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej, jak również fakt, że są one realizowane w mniejszym zakresie ze środków własnych gminy, skreśla się niektóre przedsięwzięcia wynikające z "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzostek na lata 2015 - 2020", są to:

1. Przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacje budynków przeznaczonych na lokale mieszkalne",

2. Przedsięwzięcie pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych",

3. Przedsięwzięcie pod nazwą "Oświetlenie uliczne, montaż lamp solarno-hybrydowych".

Ponadto zostały wprowadzone nowe przedsięwzięcia związane z gospodarką wodno-ściekową w związku z pojawieniem się możliwości składania wniosków o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

            W ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle został złożony wniosek na Projekt pn. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, gmina Tarnowiec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020" obejmujący następujące zadania:

1. "budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie",

2.  "budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Ostafińskiego i Węgierskiej w Brzostku",

3.  "budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Polna, Szkotnia, Przedmieście, 11-go Listopada wBrzostku".

            Na podstawie kosztorysu inwestorskiego ustalono koszty przedsięwzięcia na kwotę 4.609.400, zł, przy szacowanym dofinansowaniu w kwocie 2.621.060,00 zł. Planuje się rozliczenie zadania do końca 2019 roku, a główne koszty planuje sie ponieść w 2018 roku.

 

Na sfinansowanie części kosztów kwalifikowanych, planuje sie zaciągnąć kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku, w kwocie 2.000,000,00 zł.

Planuje się również nowe przedsięwzięcie w ramach PROW na lata 2014-2020 obejmujące dwa zadania tj. "Budowa sieci wodociągowej w Woli Brzosteckiej" i "Budowa oczyszczalni ścieków przy szkole w Kamienicy Górnej" szacowane na łączną kwotę 2.115.190,00 zł, z zakładanymi wydatkami w 2017 roku w kwocie 350.000,00 zł i w roku 2018 w kwocie 1.700.000,00 zł.

 

Na podstawie zawartych umów i opracowanych harmonogramów poziom zadłużenia gminy w kolejnych latach kształtować się będzie następująco:

-         na koniec roku 2016 –    8.749.297,84 zł,

-         na koniec roku 2017 –    9.098.534,84 zł,

-          na koniec roku 2018 –    9.098.534,84 zł, (w tym kredyt 2.000.000,00 zł, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE)

-         na koniec roku 2019 –    4.298.534,84 zł.

            W 2017 roku planuje się zaciągnąć kredyt w banku komercyjnym w kwocie 4.898.534,84 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów z poprzednich lat, finansowanie deficytu budżetu oraz na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych i powiatowych.

            W 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 3.800.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów z poprzednich lat w kwocie 1.800.000,00 i na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.000.000,00 zł.

 

Spłata rat pożyczek i kredytów w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

-         na koniec roku 2017 – 4.549.297,84 zł,

-         na koniec roku 2018 – 3.800.000,00 zł,

-         na koniec roku 2019 – 4.800.000,00 zł, (w tym splata  kredytu 2.000.000,00 zł, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE)

-         na koniec roku 2020 – 4.298.534,84 zł.

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 29 Grudnia 2016
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 29 Grudnia 2016