nazwa dokumentu: Nr XXIV/170/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminy Brzostek

UCHWAŁA Nr XXIV/170/16

RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU

z dnia 29 grudnia 2016r.

 

w sprawie zmiany statutu Gminy Brzostek

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446  z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1. W Statucie Gminy Brzostek uchwalonym uchwałą Nr XXVI/177/09 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Brzostek, zmienionym uchwałami Rady Miejskiej w Brzostku: Nr XVI/114/12 z dnia 28 marca 2012 r., Nr XXX/229/13 z dnia 25 września 2013 r. oraz  Nr IX/37/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 2 do Statutu;

1/ skreśla się pkt 3

2/ dodaje się pkt 19 w brzmieniu; „19. Centrum Usług Wspólnych  w Brzostku”.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego.

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 29 Grudnia 2016
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 29 Grudnia 2016