nazwa dokumentu: Nr XXIV/171/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku

UCHWAŁA Nr XXIV/171/16

RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU

z dnia 29 grudnia 2016r.

 

w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku. 

 

           

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z póź.zm.)  oraz art. 42  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W statucie Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku stanowiącym załącznik nr 1 do  uchwały Nr XVIII/131/12 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 26 czerwca 2012 roku  w sprawie  uchwalenia  statutu   Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku zmienionego uchwałą Nr XIII/87/15  z dnia 30 grudnia 2015 r.  wprowadza się następujące zmiany;

1)  § 5 otrzymuje brzmienie; „§ 5 1. Zakład posiada osobowość prawną. 2. Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostku jest wpisany do krajowego Rejestru Sądowego  pod nr KRS 0000178713

2) W § 8 ust.1 otrzymuje brzmienie; „§ 8.1. Celem działania Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu zdrowia oraz promocji zdrowia.”

3) W § 12 lit. „b” otrzymuje brzmienie; „b/ Ośrodek Zdrowia w Smarżowej, Smarżowa 76a”

4) W §13 dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu; „ 14) Pielęgniarkę koordynującą,         15) Stanowiska pracy techniczno-gospodarcze.”

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 29 Grudnia 2016
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 29 Grudnia 2016