nazwa dokumentu: Nr XXIV/172/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu tworzącego do komisji konkursowej powoływanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy kierownika SGP ZOZ w Brzostku

UCHWAŁA Nr XXIV/172/16

RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU

z dnia 29 grudnia 2016r.

 

w sprawie wyznaczenia  przedstawicieli Rady Miejskiej w Brzostku  do Komisji  Konkursowej powoływanej w celu  przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy kierownika Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku. 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z póź.zm.)  oraz art. 49 ust.1. pkt 2  i ust.2   ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) w związku  z §3 ust.1 i §10 pkt 2 lit. a  rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012 r. poz. 182) - Rada Miejska w Brzostku na wniosek kierownika SGPZOZ w Brzostku  uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyznacza się przedstawicieli Rady Miejskiej w Brzostku  do Komisji  Konkursowej powoływanej w celu  przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy kierownika Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku         w osobach:

1/ Mateusz Domaradzki                -  przewodniczący

2/ lek. med. Lucyna Szczepanik    

3/ Grażyna Cabaj

4/ Andrzej Witek

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi SGPZOZ w Brzostku.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 29 Grudnia 2016
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 29 Grudnia 2016