nazwa dokumentu: Nr XXXVI/247/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brzostek w 2010 roku

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/247/2009
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 24 listopada 2009 roku
 

 

w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brzostek w 2010 roku. 

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt.8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r., Nr 52, poz. 420) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r., Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1.

Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku ogłoszoną na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 roku (Monitor Polski Nr 68, poz. 886) z kwoty 34,10 zł za 1 dt do kwoty 30,00 zł za 1 dt przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brzostek w 2010 roku. 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia i ma zastosowanie poczynając od roku podatkowego 2010.

 

 

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
data dodania: 27 Listopada 2009
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 26 Listopada 2009