nazwa dokumentu: Nr XXXVI/248/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 

UCHWAŁA Nr  XXXVI/248/2009
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 24 listopada 2009 roku
 

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420), i art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844, zm.: z 2006 r., Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r., Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463; z 2009 r., Nr 56, poz. 458) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się stawki podatku od nieruchomości:

1.       Od gruntów:

a)       związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,47 zł od 1 m2 powierzchni

b)       pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,80 zł od 1 ha powierzchni

c)       pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,21 zł od 1 m2 powierzchni

2.       Od budynków lub ich części:

a)       mieszkalnych - 0,28 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

b)       związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 13,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)       zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 5,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)       zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

e)       pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 2,96 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3.       Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 - 7 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz.1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463 z 2009 r. Nr 56, poz. 458).

§ 2.

Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa przez sołtysów za wynagrodzeniem określonym w odrębnej uchwale Rady Miejskiej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 4.

Traci moc uchwała Rady Gminy w Brzostku Nr XII/78/2007 z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia i ma zastosowanie poczynając od roku podatkowego 2010.

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
data dodania: 27 Listopada 2009
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 26 Listopada 2009