nazwa dokumentu: Nr XXV/175/17 z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały o wyznaczeniu przedstawicieli Rady Miejskiej w brzostku do Komisji Konkursowej powoływanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy kierownika Samodzielnego Gminnego Publi

Uchwała Nr XXV/175/2017
Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 17 stycznia 2017 roku

 

 

w sprawie zmiany uchwały o wyznaczeniu przedstawicieli Rady Miejskiej w Brzostku do Komisji Konkursowej powoływanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy kierownika Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z póź.zm.) oraz art. 49 ust.1. pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) w związku z § 3 ust.1 i § 10 pkt 2 lit. g rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku na wniosek kierownika SGPZOZ w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXIV/172/16 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawiewyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Brzostku do Komisji Konkursowej powoływanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy kierownika Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku §1 otrzymuje brzmienie: §1. Wyznacza się Pana Andrzeja Witka  jako przedstawiciela podmiotu tworzącego do Komisji Konkursowej powoływanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy kierownika Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi SGPZOZ w Brzostku.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 17 Stycznia 2017
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 17 Stycznia 2017