nazwa dokumentu: Nr XXVI/177/17 z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA Nr XXVI/177/17

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 09 lutego 2017 roku

 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Nr XXIV/168/16 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 29 grudnia 2016 roku

                Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i „ lit. „i”, oraz pkt.10, art. 60 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 239,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) – Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§  1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok w następujący sposób:

  1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 22.000,00 , jak Tabela Nr 1 do uchwały.
  2. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 56.097.129,00 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 2.889.060,00 zł i dochody bieżące w wysokości 53.208.069,00 zł.

§   2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok w następujący sposób:

  1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.350.080,00 zł jak Tabela Nr 2 do uchwały.
  2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę 57.774.446,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 49.325.367,00 zł.

4. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.449.079,00 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.449.079,00.

§   3.  1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 1.677.317,00 zł (po zmianach), który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.677.317,00 zł.

2.  Określa się przychody budżetu (po zmianach ) w łącznej kwocie 5.371.317,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.694.000,00 zł, jak Tabela Nr 3 załączona do uchwały.

3. Określa się przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.971.317,00 zł na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.677.317,00  zł oraz na spłatę długoterminowego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na w kwocie 294.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy Brzostek".

4. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.400.000,00 zł.

 

        §  4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

        §  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 9 Lutego 2017
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 9 Lutego 2017