nazwa dokumentu: Nr XXVI/179/17 z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXVI/179/2017

Rady MIEJSKIEJ W BRZOSTKU

z dnia 9 lutego 2017 roku

 

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 206 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Uchwała określa:

1)  plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzostek, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzostek na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;

2)  plan sieci prowadzonych przez Gminę Brzostek publicznych gimnazjów i  klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzostek na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;

3)  projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzostek od dnia 1 września 2019, który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzostku (Brzostek, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek), a także  na stronie  Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzostek.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 9 Lutego 2017
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 9 Lutego 2017