nazwa dokumentu: Nr XXVI/183/17 z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Kamienicy Górnej, stanowiącej własność Gminy Brzostek

Uchwała Nr XXVI/183/2017

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 9 lutego 2017 roku

 

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Kamienicy Górnej, stanowiącej własność Gminy Brzostek

 

                Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit ,,a’’ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj.: Dz. U. 2016. 446 ze zm.) w związku z art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj.:Dz.U.2016.2147 z późn.zm.) - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość zabudowaną oznaczoną numerem ewidencyjnym 83/2 o powierzchni 0,04 ha położoną w Kamienicy Górnej, stanowiącą własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr 59594.

 

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się Burmistrzowi Brzostku.    

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 9 Lutego 2017
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 9 Lutego 2017