nazwa dokumentu: Nr XXVI/184/17 z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzostek w 2017 roku

UCHWAŁA NR XXVI/184/2017

RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU

z dnia 9 lutego 2017 roku

 

 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzostek w 2017 roku

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj.: Dz. U. z 2013r., poz. 856 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dębicy, organizacji społecznych oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy Brzostek - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzostek w 2017 roku”, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni odogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 9 Lutego 2017
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 9 Lutego 2017