nazwa dokumentu: Nr XXXVI/253/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach

 

Uchwała Nr  XXXVI/253/2009
Rady  Miejskiej w Brzostku
z dnia 24 listopada 2009 roku
 

w sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. , Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r., Nr 52, poz. 420) oraz art. 6a ust. 11  ustawy z dnia15  listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r., Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR -1), stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.

Określa się wzór informacji o gruntach (IPR-1), stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 4.

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku.

                                                                    § 5.

Traci moc Uchwała Nr II/15/2002 Rady gminy Brzostek z dnia 30 listopada 2002 roku

                                                                    § 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2010

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
data dodania: 27 Listopada 2009
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 26 Listopada 2009