nazwa dokumentu: Nr XXXVI/254/09 z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości

 

Uchwała Nr XXXVI/254/2009
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 24 listopada 2009 roku
 

w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. , Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844, zm.: z 2006 r., Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r., Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463; z 2009 r., Nr 56, poz. 458) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wzór deklaracji  na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 4

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku. 

§ 5

Traci moc uchwała Rady Gminy Brzostek Nr XII/103/2003 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości. 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2010.

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
data dodania: 27 Listopada 2009
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 26 Listopada 2009