nazwa dokumentu: Nr XXXVI/255/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.

 

Uchwała Nr XXXVI/255/2009
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 24 listopada 2009 roku
 

w sprawie: wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. , Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826; z 2005 r., Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484; z 2006 r., Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r., Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458) – Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:
 

§ 1.

Określa się wzór deklaracji na podatek leśny ( DL-1), stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 

§ 2.

Określa się wzór informacji o lasach ( IDL-1), stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 4.

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku. 

§ 5.

Traci moc uchwała Rady Gminy Brzostek Nr II/16/2002 z dnia 30 listopada 2002 w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny i wzoru informacji o lasach. 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2010.

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
data dodania: 27 Listopada 2009
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 26 Listopada 2009