nazwa dokumentu: Nr 99/09 z dnia 30 listopada 2009r.- zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu w 2009 roku

 

Zarządzenie Nr 99/09
Burmistrza Brzostku
z dnia 30 listopada 2009 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu w 2009  roku. 

                Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. , Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r., Nr 52, poz. 420), art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r., Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, z Nr 249, poz. 1832, z 2007 r., Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr  216, poz. 1370 oraz z 2009 r., Nr 19, poz. 100, Nr 227, poz. 1505) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Nr XXVI/176/2009 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok - Burmistrz Brzostku zarządza, co następuje: 

§ 1.

Dokonuje się zmian - przeniesień w układzie wykonawczym planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia. 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się:

1/  Skarbnikowi Gminy w Brzostku,

3/  Kierownik M-GOPS w Brzostku. 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku.

 

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
data dodania: 4 Grudnia 2009
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 4 Grudnia 2009