nazwa dokumentu: Nr 102/09 z dnia 4 grudnia 2009r.- ogłoszenie VII Publicznego Przetargu (Licytacji) na sporzedaż działek budowlanych położonych w Siedliskach - Bogusz

 

Z a r z ą d z e n i e Nr 102/09
Burmistrza  Brzostku
z dnia 04 grudnia 2009 roku 

w sprawie ogłoszenia VII Publicznego Przetargu (Licytacji) na sprzedaż działek budowlanych ozn. nr ewid. 1152/6,1152/7,1152/8,1152/9,1152/10,1152/11  położonych w Siedliskach - Bogusz, objętych KW Nr 26 654  stanowiących własność Gminy Brzostek oraz powołania składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem.

Na podstawie art. 67 ust. 2 pkt.2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn zm.) i  § 8 ust. 1, 2  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 roku)w związku z uchwałą Nr XX/113/96 Rady Gminy Brzostek z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych ozn. nr ewid. 1152/6,1152/7,1152/8,1152/9,1152/10,1152/11 położonych w Siedliskach-Bogusz, stanowiących własność Gminy Brzostek 

z a r z ą d z a m 

§ 1. 

Ogłoszenie VII Publicznego Przetargu Ustnego (Licytacja) na sprzedaż poniższych nieruchomości, oraz ustalam cenę wywoławczą i wadium dla poszczególnych nieruchomości  z VI Publicznego Przetargu Ustnego ( Licytacji):

 

Lp.

Nr

działki

Pow.(m2)

Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Położenie

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

1

1152/6

1152/7

9 00

900

1 800

26 654

budowlana

brak

Siedliska-Bogusz

11 915.-

1 192.-

2

1152/8

1152/9

1000

1000

2 000

26 654

budowlana

brak

Siedliska-Bogusz

13 207.-

1 321.-

3

1152/10

1152/11

900

800

1 700

26 654

budowlana

brak

Siedliska-Bogusz

11 270.-

1 127.-

 

§ 2. 

Do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu na sprzedaż działek  wykazanych w § 1

powołuję komisję w składzie: 

1.  Przewodniczący: Marzena Kolbusz      -       Inspektor Referatu RGiMK

2.  Z-ca  Przewodniczącego  Jan Król        -       Kierownik Referatu RGiMK

3   Członek:               Piotr Szczepkowicz  -       Z-ca Wójta  Gminy Brzostek

3.  Członek:               Halina Furman         -       Inspektor Referatu RGiMK

4.  Członek:               Marta Czech             -      Referent Referatu RGi MK

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
data dodania: 7 Grudnia 2009
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 7 Grudnia 2009