nazwa dokumentu: Nr XXXIV/227/17 z dnia 3 października 2017r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostekno

 

UCHWAŁA Nr XXXIV/227/17
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 03 października 2017 roku

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek.

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 446 z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 § 1.  Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek na lata 2017-2020, stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Brzostku.

§ 2.  Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek na lata 2017-2020, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Brzostku, wprowadzając następujące zmiany w zakresie przedsięwzięć:

 1. Przedsięwzięcie pod nazwą „Termomodernizacje szkół znajdujących się na terenie gminy", planowane do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez Urząd Miejski w Brzostku obejmuje Projekt "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres II" realizowany przy udziale Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle.

1)  Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia ustalając czas realizacji na lata 2015 – 2018.

2)  Ustala się całkowitą wartość przedsięwzięcia w wysokości  3.874.788,00 zł.

3)  Zmienia się limit wydatków majątkowych w kolejnych latach w kwocie 540.713,00 zł w 2017 roku i 550.000,00 zł w 2018 roku.

4) Zmienia się nazwy zadań realizowanych w ramach Projektu "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres II" w następujący sposób:

a) zadanie pod nazwą "Termomodernizacja budynku szkoły w Grudnej Górnej" otrzymuje nowe brzmienie "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grudnej Górnej",

b) zadanie pod nazwą "Wymiana instalacji c.o. wraz z kotłem, remont kotłowni w szkole podstawowej w Brzostku" otrzymuje nowe brzmienie "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. KEN w Brzostku".

 § 3.  Dokonuje się zmian poprzez skreślenie z wykazu przedsięwzięć w wydatkach majątkowych  przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturalnego, działanie 4.4 Kultura, zadanie pod nazwą "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku usługowego (Urzędu Miejskiego w Brzostku) wraz z przebudową sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na działkach oznaczonych nr ewid. gr. 809, 804 w miejscowości Brzostek" przez Urząd Miejski w Brzostku.

1) Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2016 - 2018.

2) Całkowitą wartość przedsięwzięcia ustala się w wysokości  1.400.000,00 zł.

3) Ustala się limit wydatków majątkowych w kwocie 400.000,00 zł w 2017 roku, w kwocie 955.580,00 zł w 2018 roku.

§ 4.  Określa się (po zmianach) wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1  do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się (po zmianach) przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2  do niniejszej uchwały.

§ 6.  Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr  3 do Uchwały  Nr XXXIV/227/17  Rady

 Miejskiej w Brzostku z dnia 03 października 2017 roku

 

 

Objaśnienia przyjętych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2017 - 2020

 

                Zmiana przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2017-2020,  jest spowodowana koniecznością wprowadzenia zmian w wysokościach planowanych wydatków na przedsięwzięcia  w latach 2017 i 2018, oraz wprowadzeniem zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy w 2017 roku.

 

w zakresie dochodów i wydatków bieżących

 

                Zmniejsza się planowane wydatki bieżące gminy o kwotę 51.081,00 zł,w związkumniejszymi wydatkami poniesionymi na program rewitalizacji gminy Brzostek oraz zwiększa się planowane wydatki bieżące gminy o kwotę 4.455,00 zł w związku kosztami naprawy podłączy pomp ciepła w przedszkolu w Brzostku uszkodzonymi w czasie przepięcia prądu w wyniku wyładowań atmosferycznych.

                Zmniejsza się również planowane dochody bieżące gminy Brzostek o kwotę 68.517,00 zł w związku z mniejszymi wpływami ze zwrotu podatku Vat z rozliczenia za 2016 rok oraz odmową udzielenia dotacji na przygotowanie programu rewitalizacji gminy Brzostek.

                Ponadto zwiększa się planowane dochody bieżące gminy o kwotę 21.891,00 zł w związku z wypłatą odszkodowania za usunięcie awarii w przedszkolu w Brzostku oraz w związku z wyższymi wpływami z dochodów własnych gminy z tytułu opłat za koncesje i użytkowanie wieczyste.

 

w zakresie wydatków majątkowych

 

                W planie wydatków majątkowych dokonuje się przeniesień - zwiększeń wydatków o kwotę 657.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pod nazwą "przebudowa dróg gminnych" oraz zmian w zakresie realizacji przedsięwzięć polegających na:

-  Rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku usługowego (Urzędu Miejskiego w Brzostku) wraz z przebudową sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na działkach oznaczonych nr ewid. gr. 809, 804 w miejscowości Brzostek" w kwocie 400.000,00 zł w 2017 roku i 955.580,00 w 2018 roku w związku z odmową przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturalnego, działanie 4.4 Kultura. Zadanie to pod nazwą "Budowa archiwum na potrzeby urzędu miejskiego w Brzostku" będzie realizowane w mniejszym zakresie w ramach środków własnych gminy.

- Zmiany w nazwie zadań realizowanych w ramach Projektu "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres II" realizowanego przy udziale Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle tj. zadanie pn. "Termomodernizacja budynku szkoły w Grudnej Górnej" otrzymuje nowe brzmienie "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grudnej Górnej", a zadanie pod nazwą "Wymiana instalacji c.o. wraz z kotłem, remont kotłowni w szkole podstawowej w Brzostku" otrzymuje nowe brzmienie "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. KEN w Brzostku". Ponadto wydłuża się realizację tego przedsięwzięcia do 2018 roku w związku z koniecznością przeniesienia realizacji zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. KEN w Brzostku" na 2018 rok, ze względu na nieskuteczne rozstrzygnięcie przetargu, pomimo dwukrotnej próby znalezienia wykonawcy. Aktualnie, Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle przystąpił do ponownego ogłoszenia przetargu, ale ze względu na charakter zadania, jego realizacja może odbywać się po sezonie grzewczym w Szkole Podstawowej w Brzostku i w okresie wakacji. Zadanie pozostaje otwarte w 2017 roku z kwotą 23.664,00 zł  i w 2018 roku z kwotą 550.000,00 zł.

                Ponadto część środków pozostałych po przeniesieniach wydatków majątkowych została przeznaczona na wydatki bieżące w szkołach w celu zabezpieczenia wynagrodzeń nauczycieli w związku ze zwiększeniem kosztów utrzymania szkół podstawowych po wprowadzeniu reformy oświaty w kwocie 91.000,00 zł

                Również kwotę 100.000,00 zł, przeznacza się na finansowanie zbiórki odpadów komunalnych w gminie Brzostek w związku z wyższymi kosztami zbiórki w ciągu roku 2017 niż uzyskane dochody z tytułu opłaty wnoszonej przez mieszkańców. 

                W ramach zwiększeń wydatków bieżących przeznaczono kwotę 12.000,00 zł na realizację programu zdrowotnego w zakresie bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Brzostek od 65 roku życia, oraz kwotę 40.000,00 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla bibliotek w związku z adaptacją budynku po przedszkolu na bibliotekę gminną.

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 3 Października 2017
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 3 Października 2017