nazwa dokumentu: Nr 106/09 z dnia 10 grudnia 2009 r.- powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówień publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy

 

Zarządzenie Nr 106/09
Burmistrza Brzostku
   z dnia 10 grudnia 2009 roku  

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  postępowań   o  udzielenie zamówień publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy. 

  

Na podstawie art. 19 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z 2008r. Nr 171, poz. 1058,  Nr 220, poz. 1420,  i Nr  227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742) i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z  2001r. Nr 142 poz. 1591; zm. Dz.U. 2002 Nr23, poz. 220; zm. Dz.U. 2002 Nr 62 poz. 558; zm. Dz.U.2002 Nr 113,  poz. 984; zm. Dz.U. 2002 Nr 214 poz. 1806; zm. Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717; zm. Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568; zm. Dz.U 2002 Nr 153 poz. 1271; zm. Dz.U.2004 Nr 102 poz. 1055; zm. Dz.U.2004 Nr 116, poz. 1203; zm. Dz.U. 2002 Nr 214 poz. 1806; zm. Dz.U.2005 Nr 172 poz. 1441;zm. Dz.U. 2006 Nr 17, poz. 128; zm. Dz.U.2005 Nr 175 poz. 1457; zm. Dz.U. 2006 Nr 181 poz. 1337; zm. Dz.U. 2007 Nr 48 poz. 327; zm. Dz.U. 2007 Nr 138 poz. 974; zm. Dz.U.2007 Nr 173, poz. 1218; zm. Dz.U.2008 Nr 180, poz. 1111; zm. Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458; zm. Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 420)   zarządzam, co następuje: 

§ 1

Powołuję stałą Komisję Przetargową do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych  w składzie: 

1. Przewodniczący Komisji – Jan Król, kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego,

2. Sekretarz Komisji – Marta Czech, podinspektor ds. promocji gminy i zamówień publicznych,

3. Członek Komisji – Witold Oleszewski, podinspektor ds. inwestycji i remontów,

4. Członek Komisji – Stanisław Cholewiak, inspektor ds. drogownictwa i oświetlenia ulicznego,

5. Członek Komisji – Stanisław Król, inspektor ds. inwestycji i remontów. 

§ 2

Zadaniem Komisji Przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania  o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty budowlane, usługi, dostawy zamawiane  przez Gminę  i finansowane ze środków publicznych. Organizację, skład, tryb pracy, zakres obowiązków Komisji Przetargowej i odpowiedzialność jej  członków określa  Regulamin Pracy  stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.  

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 18/2004  Wójta Gminy Brzostek z dnia 26 marca  2004 r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej i ustalenia regulaminu jej pracy, Zarządzenie  Nr 36/06 Wójta Gminy Brzostek z dnia 29 maja 2006r. w sprawie poszerzenia składu  komisji przetargowej oraz Zarządzenie Nr 63/07 Wójta Gminy Brzostek z dnia 7 września 2007r. w sprawie poszerzenia składu  komisji przetargowej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
data dodania: 17 Grudnia 2009
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 11 Grudnia 2009