nazwa dokumentu: Nr XXXVI/264/17 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/212/17 z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Dębickiemu na realizacje zadania Powiatu

Uchwała Nr XXXVI/264/17

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 24 listopada 2017 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu.

 

Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) - Rada Miejska w Brzostku    u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

1.  W uchwale Nr XXXI/212/17 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 22 czerwca 2017 roku, zmienia się § 1., który otrzymuje następującebrzmienie:

"§ 1. 1. Gmina Brzostek udziela Powiatowi Dębickiemu, pomocy finansowej na realizację zadań własnych Powiatu pod nazwą: 

1) "Remont drogi powiatowej Nr 1322R Brzostek-Opacionka w km 1+567 - 3+677" w kwocie 625.000,00 zł,

2) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1322R Brzostek-Opacionka - budowa chodnika w km 0+377 - 1+500" w kwocie 19.000,00 zł."

2. Na realizację zadań wymienionych w ust. 1 przeznacza się w budżecie gminy 2017 roku, środki finansowe w wysokości 644.000,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100)."

3. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 24 Listopada 2017
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 24 Listopada 2017