nazwa dokumentu: Nr XXXVI/268/17 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/136/16 z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzostek

UCHWAŁA Nr  XXXVI/268/17

RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU

z dnia 24 listopada 2017 roku

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/136/16 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzostek

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017r., poz. 1875) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r., poz.1289), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale  Nr XX/136/16 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzostek  wprowadza się następujące zmiany:

1)     § 5  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ zbieranie w pojemnikach na terenie nieruchomości, następujących frakcji odpadów: papieru, metali,  tworzyw sztucznych, szkła, odpadów ulegających biodegradacji, które będą odbierane przez przedsiębiorcę wg harmonogramu”

 

2)     § 11 otrzymuje brzmienie:

„ Pojemniki służące do zbierania odpadów powinny posiadać opis określający ich przeznaczenie (rodzaj zbieranych odpadów) oraz być utrzymane w następującej kolorystyce:

1) szkło - pojemniki w kolorze zielonym, oznakowane napisem  „SZKŁO ”,

2) papier  - pojemniki  w  kolorze  niebieskim,  oznakowane napisem „PAPIER ”,

3) metale i tworzywa sztuczne - pojemniki w kolorze żółtym, oznakowane napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”,

4) odpady biodegradowalne - pojemniki w kolorze brązowym, oznakowane napisem „BIO”,

5) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych – pojemniki bezbarwne, oznakowane napisem ,, ODPADY POZOSTAŁE PO SEGREGACJI’’,

6) zmieszane odpady komunalne (niesegregowane) – pojemniki w kolorze czarnym, oznakowane napisem „ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE”.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi  Brzostku.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2018 roku.

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 24 Listopada 2017
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 24 Listopada 2017