nazwa dokumentu: Nr XXXVI/272/17 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy udzielanej spółkom wodnym

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/272/17

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 24 listopada 2017 roku

 

 w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Brzostek udzielanej spółkom wodnym

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1.  Ustala się Regulamin w sprawie udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Podkarpackiego.

 

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 24 Listopada 2017
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 24 Listopada 2017