nazwa dokumentu: Nr 125/17 z dnia 8 grudnia 2017r. -zmian w budżecie gminy na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 125/17
Burmistrza Brzostku
z dnia 08 grudnia 2017 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

                Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 11 pkt. 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej w Brzostku Nr XXIV/168/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Brzostek na 2017 rok, Burmistrz Brzostku,  z a r z ą d z a, co następuje:

 § 1. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

       

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się:

1. Skarbnikowi Gminy w Brzostku,

2. Kierownikowi CUW w Brzostku,

3. Kierownikowi OSiR w Brzostku,

4. Kierownikowi M-GOPS w Brzostku.

                                                                             

§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§  4.  Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku.

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 8 Grudnia 2017
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 8 Grudnia 2017