nazwa dokumentu: Nr XXXVII/274/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Nr XXIV/168/16 z dnia 29 grudnia 2016r.

 

 

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/274/17

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 28 grudnia 2017 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Nr XXIV/168/16 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 29 grudnia 2016 roku.

 

                Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i „ lit. „i”, oraz pkt.10, art. 60 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 239,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) – Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§  1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok w następujący sposób:

  1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 296.765,69 , jak Tabela Nr 1 do uchwały.
  2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 296.765,69 jak Tabela Nr 2 do uchwały.
  3. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 59.018.049,54  zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 2.353.308,69 zł i dochody bieżące w wysokości 56.664.740,85 zł.

 

§   2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok w następujący sposób:

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy jak Tabela Nr 3 do uchwały.

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę 60.818.671,94 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 54.406.345,85 zł.

4. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6.412.326,09 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.412.326,09.

 

 §   3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku

 

 §  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 28 Grudnia 2017
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 28 Grudnia 2017