nazwa dokumentu: Nr XXXVII/276/17 z dnia 28 grudnia 2017r. - Uchwała Budżetowa Gminy Brzostek

 

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZOSTEK

Nr XXXVII/276/17  Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 28 grudnia 2017 roku

 

      Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit „d”, lit. „i”, pkt 10 i art. 51 ust. 2,  art. 60 ust. 1 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 64.802.942,00 zł, jak Tabela Nr 1 załączona do uchwały.

2.    Dochody budżetu gminy obejmują dochody bieżące w kwocie 55.509.843,67 zł i dochody majątkowe w kwocie 9.293.098,33 zł.

 

§ 2. Określa się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 68.802.942,00 zł, jak Tabela Nr 2 załączona do uchwały.

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 52.237.456,13 zł, w tym:

1)  wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 26.973.723,13 zł, z czego:

a)  wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.599.155,00 zł,

b)  wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7.374.568,13 zł,

2)       dotacje na zadania bieżące – 3.176.673,00 zł;

3)       świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.112.389,00 zł,

4)       wydatki na obsługę długu publicznego – 220.000,00 zł,

 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 16.565.485,87 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 14.965.485,87 zł; z czego przeznacza się na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:

1)  wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 RPPK Oś priorytetowa III. Czysta energia 03 Działanie 3.1 Rozwój OZE, na Projekt pn. Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno” w kwocieprzypadającej na Gminę Brzostek 5.157.418,87 zł (dział 900, rozdział 90005),

2)  wydatki w ramach "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzostek na lata 2015-2020" w 2018 roku na realizację zadania inwestycyjnego w ramach przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacje szkół znajdujących się na terenie gminy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie - "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. KEN w Brzostku" w kwocie 785.000,00 zł (dział 900, rozdział 90005), wydatki te obejmują przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4  cytowanej ustawy,

3)  wydatki w ramach projektu "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020" w kwocie 4.312.667,00 (dział 900, rozdział 90001) wydatki te obejmują przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4  cytowanej ustawy, na następujące zadania:

a) "budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie",

b)  "budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Ostafińskiego i Węgierskiej w Brzostku",

c)  "budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Polna, Szkotnia, Przedmieście, 11-go Listopada w Brzostku",

4) wydatki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 19.2 wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczeństwo (w ramach LGD "Liwocz") w kwocie 400.000,00 zł (dział 700, rozdział 70005) na zadania pod nazwą:

                a)  "budowa rodzinnego placu rekreacyjnego z urządzeniami rekreacji indywidualnej  i obiektami małej architektury w miejscowości Brzostek",

                b) " poprawa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Brzostek",

                c) "przebudowa domu ludowego w Zawadce Brzosteckiej wraz z budową obiektu małej architektury w Bukowej".

§ 3 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 4.000.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 4.000.000,00 zł.

2. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.800.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.800.000,00 zł, jak Tabela Nr 3 załączona do uchwały.

3.   Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2)  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł,

3)  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.800.000,00 zł.

 

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 80.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 170.100,00 zł na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego i rezerwę celową w kwocie 504.571,00 zł na wydatki oświatowe w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

 

§ 5. Wyodrębnia się w budżecie gminy Brzostek na 2018 rok dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 19.245.903,00 zł, jak załączona Tabela Nr 4 do uchwały.

 

§ 6.  1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy Brzostek, wynikające z odrębnych ustaw tj.: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487), przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r., poz. 783 z późn. zm.).

2.    Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy o których mowa w ust. 1 określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 137.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł, jak załączona Tabela Nr 5 do uchwały.

 

§ 7. Określa się wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego tj.:

1. Wydatki na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Starostwa Powiatowego w Dębicy na realizację zadań własnych (majątkowych) Powiatu pod nazwą:

a) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek - Smarżowa 7+630 - 11+232" w kwocie 1.000.000,00 zł,

b) "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1322R Brzostek-Opacionka wraz z budową chodnika w km 0+377 - 1+500" w kwocie 400.000,00 zł,

2. Wydatki na dotację celową na powierzenie Gminie Miasta Rzeszów zadania własnego gminy (bieżących) w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu gminy Brzostek w kwocie 2.900,00 zł.

 

§ 8.  1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy Brzostek, wynikające z odrębnych ustaw tj. dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane na podstawie ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), przeznacza się na realizację zadań gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie.

2.    Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy o których mowa w ust. 1, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na łączną kwotę – 900.000,00 zł, jak Tabela Nr 6,załączona do uchwały.

 

§ 9.  1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy Brzostek, wynikające z odrębnych ustaw tj. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pobierane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  -  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.), przeznacza się na realizację zadań gminy z zakresu ochrony środowiska.

2. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy o których mowa w ust. 1 określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska w kwocie 6.000,00 złoraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 6.000,00 zł, jak Tabela Nr 7 załączona do uchwały.

§ 10. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.651.090,00 zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 950.583,00 zł jak, załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Brzostku do:

  1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości do 1.000.000,00 zł,
  2. dokonywania zmian budżetu w granicach działu planu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  3. dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
  4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzostku.

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 28 Grudnia 2017
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 28 Grudnia 2017