nazwa dokumentu: Nr XXXVII/279/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad na jakich przewodniczącym organów jednostek pomocniczych przysługuje dieta

PROJEKT

UCHWAŁA Nr XXXVII/279/17

RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU

z dnia 28 grudnia 2017 roku

 

w sprawie ustalenia wysokości i zasad na jakich przewodniczącym organów jednostek pomocniczych  w Gminie Brzostek przysługuje dieta.

 

Na podstawie art. 37 b ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§1. Ustala się miesięczną dietę w kwocie 500,00 zł dla przewodniczącego organu jednostki pomocniczej.

§2. Dieta, o której mowa w §1 stanowi rekompensatę czasu poświęconego na udział w sesjach Rady Miejskiej w Brzostku, posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Brzostku, zebraniach sołectwa, rady sołeckiej oraz rekompensatę kosztów innych czynności związanych z wykonywaniem funkcji przewodniczącego organu jednostki pomocniczej.

§3. W przypadku gdy przewodniczący organu jednostki pomocniczej nie może czasowo pełnić swoich obowiązków, zobowiązany jest powiadomić o zaistniałej sytuacji burmistrza.

§4.1 W przypadku pełnienia funkcji przewodniczącego organu jednostki pomocniczej w okresie krótszym niż miesiąc, wysokość diety zostanie obliczona proporcjonalnie do liczby dni sprawowania  tej funkcji w danym miesiącu, przyjmując za jeden dzień pełnienia obowiązków 1/30 wysokości diety, o której mowa w §1.

2. Ustala się, że dieta będzie naliczana od następnego dnia po wyborze na przewodniczącego organu jednostki pomocniczej do dnia zaprzestania pełnienia funkcji wskutek odwołania, upływu kadencji lub rezygnacji.

§5. Diety wypłacane są w terminie do dnia 27-go miesiąca na podstawie list sporządzonych przez biuro Rady Miejskiej w Brzostku po uwzględnieniu okresów, w których przewodniczący organu jednostki pomocniczej nie mógł pełnić funkcji.

§6. Traci moc uchwała Nr XIV/97/2008 Rady Gminy Brzostek z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad na jakich przewodniczącym organów jednostek pomocniczych przysługuje dieta.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie począwszy od miesiąca stycznia 2018 roku.

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 28 Grudnia 2017
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 28 Grudnia 2017