nazwa dokumentu: Nr XXXVII/280/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Przeczycy celem połączenia dróg gminnych

Uchwała Nr XXXVII/280/17

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 28 grudnia 2017 roku

 

w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Przeczycy, na rzecz Gminy Brzostek, celem połączenia dróg gminnych

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r.,poz. 1875) i art. 13 ust. 1 w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Brzostku - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przyjąć na rzecz Gminy Brzostek darowiznę działki oznaczonej. numerem ewidencyjnym. 755/1 o pow. 0,03 ha, położonej wPrzeczycy, objętej KW Nr RZ1D/00050520/3, stanowiącej współwłasność po 1/2 części osób fizycznych, z przeznaczeniem na połączenie drogi gminnej Nr 106136 Przeczyca – Pułanki (dz. ozn. nr ewid. 652, objęta KW Nr RZ1D/00063180/1) z drogą wewnętrzną (działka ozn. nr ewid. 746, objęta KW Nr RZ1D/00095139/2) stanowiącą dojazd do gospodarstw oraz pól, celem poprawy komunikacji w ich obrębie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 28 Grudnia 2017
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 28 Grudnia 2017