nazwa dokumentu: Nr 129/17 z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr  129/17

Burmistrza Brzostku

z dnia 20 grudnia 2017 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

 

                Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 11 pkt. 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej w Brzostku Nr XXIV/168/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Brzostek na 2017 rok, Burmistrz Brzostku,  z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 15.12.2017 r., znak: F-VI.3111.1.352.2017.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 750,00 zł jak załącznik Nr 1 do zarządzenia.

        2. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 59.018.049,54 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 2.605.022,38 zł i dochody bieżące w wysokości 56.413.027,16 zł.

 

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 750,00 zł jak załącznik Nr 2 do zarządzenia.

        2. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

        3. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę 60.818.671,94 .

 

      §  4.  Wykonanie zarządzenia powierza się:

1. Skarbnikowi Gminy w Brzostku,

2. Kierownikowi M-GOPS w Brzostku,

3. Kierownik CUW w Brzostk,

4. Kierownikowi OSiR w Brzostku.

                                                                             

      §  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

      §  6.  Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku.

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 20 Grudnia 2017
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 20 Grudnia 2017