nazwa dokumentu: Nr XXXVIII/287/18 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Brzostek udzielanej spółkom wodnym

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/287/18

 RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU

z dnia 22 lutego 2018 roku

 

 w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Brzostek udzielanej spółkom wodnym

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) art. 443 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się Regulamin w sprawie udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 22 Lutego 2018
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 22 Lutego 2018