nazwa dokumentu: Nr XXXVIII/290/18 z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Bączałce , na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulacje istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej

UCHWAŁA NR XXXVIII/290/18

RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU

 z dnia 22 lutego 2018 roku

 

w sprawie przyjęcia darowizny działek  położonych w  Bączałce, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania  drogi gminnej

 

Działając na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) i art. 13 ust. 1  w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) na wniosek Burmistrza Brzostku - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a,  co następuje:

 

§ 1. Postanawia się przyjąć na rzecz Gminy Brzostek darowiznę działek  położonych w Bączałce oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 120/4 o pow. 0,0577 ha, 121/2      o pow. 0,0463 ha, 125/2 o pow. 0,1595 ha i 126/2 o pow.0,0634 ha, objętych Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00094863/9,stanowiących własność osoby fizycznej, z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawy zagospodarowania drogi gminnej. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 22 Lutego 2018
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 22 Lutego 2018