nazwa dokumentu: Nr XXXVIII/292/18 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Przeczycy, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulacje istniejącego stanu na gruncie oraz poprawe zagospodarowania drogi gminnej

UCHWAŁA NR XXXVIII/292/18

RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU
z dnia 22 lutego 2018 roku

 

 

w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Przeczycy, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania  drogi gminnej.

 

 

Działając na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r.,poz. 1875 ze zm.) i art. 13 ust. 1  w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) na wniosek Burmistrza Brzostku - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a,  co następuje:

 

§ 1. Postanawia się przyjąć na rzecz Gminy Brzostek darowiznę działki położonej w Przeczycy oznaczonej numerem ewidencyjnym 859/1 o pow. 0,0078 ha objętej Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00027398/8,stanowiącej własność osoby fizycznej,

z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawy zagospodarowania  drogi gminnej. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 22 Lutego 2018
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 22 Lutego 2018